Spits met Bits 3
 

biedt ondersteuning bij de leerplandoelen rond natuurlijke getallen,  hoofdrekenen en cijferen  die in het 3de leerjaar (NL. groep 5) dienen bereikt of aangezet te worden.
 

Doelgroep:  3de en 4de lj., remediŽring

SCHERMAFDRUKKEN

VIDEO

Handleiding PDF

Meerwaarde getalbegrip Meerwaarde hoofdrekenen

Demoversie

Bestellen

Opbouw

SPITS MET BITS 3 telt 40 scenario's die gegroepeerd zijn in 4 blokken.

Blok- 1. Rekenen tot 100 (scenario's 1 tot 15)
Bij deze scenario's herhalen we de verworven rekenvaardigheden i.v.m. rekenen tot 100:
optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, delen met rest.
Het gaat om meer dan indrillen. Via hulpvoorstellingen en stappenplannen worden de aangeleerde oplossingsmethodes opgefrist en uitgebreid.

Blok 2. Getalbegrip. (scenario's  16 tot 25)
Bij deze scenario's ligt het accent op het werken met  interactieve simulaties van schema's en andere hulpmiddelen (abacus, MAB-blokjes, duizendveld, getallenlijn,...) die in de klas worden gebruikt bij het werken aan inzicht in het positiestelsel en het vergelijken en ordene
n van getallen tot 1000.

Blok 3. Hoofdrekenen (scenario's 26 tot 34)
De vier hoofdbewerkingen komen systematisch aan bod. Bij elke bewerking kan heel precies worden ingesteld welke getallen worden aangeboden.
bv. PLUS : 12 categorieŽn, die traploos kunnen worden gecombineerd.
Bij elke oefening kunnen de leerlingen hulp vragen.
Bij MAAL en GEDEELD kunnen ze een stappenplan oproepen waarbij een strategie wordt voorgesteld.
De strategieŽn aangeleerd in blok 1 worden nu verder uitgebreid bij het werken met getallen bonven de 100.

Blok 4: Cijferen (scenario's 35 tot 40).
Blok 4 biedt een aantal interactieve werkbladen rond cijferen met natuurlijke getallen tot 1000.
In totaal kunnen 38 verschillende oefenreeksen, in stijgende moeilijkheidsgraad, worden samengesteld.

Bij de ondertitel:
'Van 100 naar 1000'
 

Rekenen met grotere getallen blijkt voor sommige leerlingen wel een brug te ver.
De oorzaken van de problemen kunnen verscheiden zijn:
- onvoldoende beheersen van rekenvaardigheid tot 20;
- onvoldoende inzicht in het positiestelsel;
- niet beheersen van enkel fundamentele oplossingsstrategieŽn.
Spits met Bits 3 wil leerlingen die extra steun nodig hebben een stevig duwtje in de rug geven.
Het programma biedt de nodige faciliteiten om zeer gericht in te schakelen in het kader van zorgverbreding.
Meerwaarde

 

Simulaties. De computer kan wiskundige processen en voorstellingen manipuleren zoals het op papier en zelfs met concreet materiaal niet haalbaar is. Het pakket speelt deze troefkaart zo goed mogelijk uit.
Voor meer details en schermafdrukken klik hier

Hoofdrekenen. Vlot instellen oefenreeks, adaptieve regeling moeilijkheidsgraad, foutgerichte context, enz..
Voor meer details en schermafdrukken klik hier

Cijferen.  Directe of uitgestelde feedback. Mogelijkheden om blanco werkbladen en bijhorende sleutelbladen op te maken en af te drukken. Mogelijkheid om onthoudstroken al dan niet zichtbaar te maken tijdens het oefenen op de pc. Meer info, klik hier

Faciliteiten

* Bij elk scenario kan de leerkracht  een lesfiche opvragen met aanduiding van het leerdoel, info over het verloop en tips. Deze info kan worden afgedrukt.
*  Foutgerichte feedback. Het programma herkent foutencategorieŽn (fout in T, in E...) en biedt contextuele hulp.
* Van elke oefensessie wordt procesgerichte informatie opgeslagen. Van elke oefenreeks wordt een antwoordanalyse bijgehouden.  Deze is ook reeds tijdens het oefenen beschikbaar.
* GeÔntegreerd leraargedeelte met o.m. leerlingvolgsysteem.  
De leerkracht heeft op elk moment zicht op de vorderingen van de groep en elke leerling afzonderlijk. Hij kan het verdere verloop bijregelen.

Volgsysteem
 
Het leraargedeelte kan op elk moment vanuit het openingsscherm worden opgestart.
a.  Snel op weg. 
b. Overzicht scenario's
c.  Aanmaken en wijzigen van leerlingenlijsten.
d.  Leerlingvolgsysteem   
Historiek Spits met Bits 3 is gebouwd op het programma 'Van 100 naar 1000' dat verscheen in 2003.
Van 100 naar 1000 telde 16 scenario's (getalbegrip en hoofdrekenen tot 1000) en richtte zich vooral naar de taakklas.
Deze nieuwe versie laat toe van begin derde leerjaar tot diep in het vierde leerjaar  oefenreeksen aan te bieden die perfect aansluiten bij de gemaakte vorderingen van elke leerling en dat voor alle leerplandoelen getalbegrip en bewerkingen, inclusief cijferen.
Systeemeisen Pentium II computer of hoger. Besturingssysteem; werkt onder alle Windows versies inclusief  Windows 7.)
Voor het deeltje Cijferen is het nodig dat op de werkstations een versie van MS Excel is geÔnstalleerd.
Excel moet zo worden ingesteld dat makro's mogen worden uitgevoerd.
Leerplandoelen Getalbegrip
Natuurlijke getallen interpreteren als aanduiding voor een hoeveelheid, een rangorde.
Inzicht verwerven in de tientalligheid en het plaatswaardesysteem van ons talstelsel.
Natuurlijke getallen tot 1000 lezen, schrijven en gebruik maken van termen en symbolen: E, T en H
De natuurlijke getallen ordenen en ze  op een getallenlijn plaatsen.
Rekenen tot 100 en Hoofdrekenen
Natuurlijke getallen (her)structureren om vlot bewerkingen uit te voeren.
Bij eenvoudige optellingen, aftrekkingen, vermenigvuldigingen en delingen flexibel een oplossingsmethode kiezen op basis van inzicht in de structuur van de getallen en in de eigenschappen van de bewerking. Die bewerkingen correct uitvoeren en noteren.
Ervaren en toepassen dat de som van twee getallen niet verandert als je bij ťťn term een getal optelt en van de andere term hetzelfde getal aftrekt
Ervaren en toepassen dat bij een vermenigvuldiging de factoren kunnen gesplitst worden in een som of verschil zonder dat het resultaat verandert.
Ervaren en toepassen dat bij een deling alleen het deeltal gesplitst kan worden in een som of een verschil zonder dat het resultaat verandert.
Inzicht hebben in relaties tussen bewerkingen.
Weten dat de vermenigvuldiger links wordt geschreven.
De vermenigvuldiging- en deeltafels tot 10 paraat kennen.

Cijferen

Optellen van 2 of 3 natuurlijke getallen. Som is kleiner dan 1000
Aftrekken van 2 natuurlijke getallen. Het aftrektal is kleiner dan 1000
Vermenigvuldigen van een natuurlijk getal met een natuurlijke getal kleiner dan 10. Het product < 1000
Een natuurlijk getal (< 1000) delen door een natuurlijk getal kleiner de 10 . Het quotiŽnt bevat 2 of 3 cijfers.
Bij een niet opgaande staartdeling, de juiste waarde van de rest bepalen.
De cijferalgoritmes begrijpen, mede op basis van inzicht in het tientallig stelsel.