Spits met Bits 3
In het derde leerjaar wordt het getallenveld uitgebreid van 100 naar 1000. Uit ervaring blijkt dat nogal wat leerlingen het moeilijk krijgen vooral bij het hoofdrekenen met grotere getallen.
Twee vaak voorkomende oorzaken van de rekenproblemen zijn :
*  een gebrekkig inzicht in het  positiestelsel;
*  het onvoldoende beheersen van onderliggende vaardigheden (overschrijden tiental, ..)
Het  vergt vaak heel wat tijd en persoonlijke begeleiding om de problemen op te lossen.
Spits met Bits 3 is opgebouwd  vanuit de idee dat de computer over enkele troefkaarten beschikt die kunnen helpen om de problemen te remediëren en zelfs te voorkomen.
In het deeltje ‘rekenen tot 100’ hernemen we een aantal krachtige leerstrategieën die in het tweede leerjaar werden aangeleerd.
In het deeltje ‘getalbegrip’staat het werken met diverse getallenvoorstellingen centraal. Het programma simuleert het werken met MAB, euro, abacus, getallenlijn …  Soms overtreft die simulatie de mogelijkheden die u heeft met concreet materiaal. Via die simulaties krijgt leerlingen  de kans om te experimenteren met groeperen en voorstellen van grotere aantallen  en zo een dieper inzicht op te bouwen in het positiestelsel.

In het deeltje
‘hoofdrekenen’ combineren we de simulaties met een tweede troefkaart. De computer kan in een mum van tijd een oefenreeks ‘op maat’ instellen en die interactief (met foutgerichte feedback en procesinformatie) doornemen.

In het deeltje
‘cijferen’ laten we de computer elke deelstap van het in te oefenen algoritme bewaken. Daardoor voorkomen we dat leerlingen foutieve handelingen inoefenen.
In het totaal biedt Spits met Bits 3 40 scenario’s die de vorderingen van de derdeklassers op  de voet volgen. U kunt het programma op elk moment inzetten van begin september tot eind juni.
Doelgroep

Het programma richt zich in de eerste plaats tot leerlingen uit het 3de leerjaar.
In het 4de leerjaar kan het pakket selectief worden ingeschakeld bij het herhalen van de rekenvaardigheden 'rekenen en getalbegrip tot 1000'